Contact

Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail.

 

0252 245 245

Disclaimer

Door de site verpakkingsmateriaal.com van Topa Verpakking BV en de daarop geboden informatie te bekijken en te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Ondanks onze voortdurende zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie, producten en diensten (verder: 'de informatie') op deze site onvolledig, onjuist of niet actueel zijn. Wij kunnen u ten aanzien hiervan geen garanties geven.

De informatie op de site kan door ons worden aangevuld en gewijzigd. Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Alle afbeeldingen en teksten op verpakkingsmateriaal.com zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan deze auteursrechtelijk beschermde werken openbaar te maken dan wel te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Topa Verpakking, de eigenaar van deze site.

Topa Verpakking sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen.

Met deze Disclaimer wordt niet beoogd in te gaan tegen in de geldende nationale wetgeving vervatte vereisten, noch om de aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

 
Copyright © Topa Verpakking B.V. Verpakkingsmateriaal | Disclaimer | Privacy | Voorwaarden